НАЙ-НОВИ:

Стартират дейности по проект „Независим живот в община Казанлък“

Община Казанлък информира своите жители, че стартират дейности по проект „Независим живот в община Казанлък”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Общата стойност на проекта възлиза на 499 765,52 лева, продължителността му е 22 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга– до 20 месеца.
Целеви групи са:
– Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
– Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.
Живущите в община Казанлък по настоящ адрес кандидат-потребители на социалната услуга, както и кандидатите за работа на длъжност „Личен асистент” по проект „Независим живот в община Казанлък”, могат да подадат заявления на адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 3 – Домашен социален патронаж. Приемът ще се извърши на два етапа, като в първия могат да подават заявления всички граждани, които не са били включени в предходния проект за предоставяне на услугата „Нови възможности за грижа”, а на втори етап – всички, които са били включени в предходния проект за предоставяне на услугата „Нови възможности за грижа”.
За първи етап на прием заявления ще се приемат всеки работен ден от 07.03.2016 г. до 12.03.2016 г. включително, от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч., в сградата на Домашен социален патронаж.
За втори етап на прием допълнително ще бъде обявен периодът.

I. За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на проекта се изискват следните документи:

image0 (9K)

– заявление по образец (Приложение № 1), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Казанлък или да бъде получено на място в Домашен социален патронаж. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си за работа с конкретен личен асистент.
– документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
– документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
– удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
– заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.
– други медицински документи – актуална епикриза (последна) и др. (копие);
– декларация за обработка на лични данни.

В рамките на проекта социални работници ще извършат оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа на изготвената оценка на потребностите и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена методика за извършване оценка на потребностите от услугата „Личен асистент”, ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители.

II. Желаещите да работят като лични асистенти могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

– безработни лица;
– неактивни лица (придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст.

От кандидатите за работа на длъжност „Личен асистент” се изискват следните документи:

– Заявление по образец (Приложение № 2), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Казанлък или да бъде получено на място в Домашен социален патронаж. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретни потребители.
– документ за самоличност (за справка);
– автобиография;
– документи за придобитата образователна степен;
– пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
– копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги по други програми или по друг ред.
– медицинско свидетелство;
– свидетелство за съдимост;
– декларация за обработка на лични данни;
– декларация за конфиденциалност.

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност „личен асистент” по проекта, с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.
Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло на Домашен социален патронаж, в който се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община Казанлък, в раздел „Обяви и съобщения” – „Кариери”. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Студент спи на лекция по зоология. Преподавателят разказва: – Когато…