НАЙ-НОВИ:

Продават НИТИ Казанлък за 3,6 милиона лева

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 690 392 броя акции, представляващи 100% от капитала на „НИТИ“ ЕАД, Казанлък, става ясно от обявление, публикувано на сайта на ведомството. Минималната конкурсна цена е 3,6 млн. лева, а депозитът за участие 360 000 лв. Срокът за подаване на обвързващи оферти е 17.00 часа на 27 юли 2015 г.

Цената на конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум, е 2000 лв./с вкл. ДДС/ и може да бъде закупена в сградата на АПСК в срок до 4-ти май 2015 г.

Въведени са и предварителни квалификационни изисквания за потенциалните кандидати. Освен общите – да е юридическо лице, съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция урежда неговия правен статут, те трябва да произвеждат или търгуват военни материали.

Има изискване и за положителен финансов резултат за всяка от последните две финансови години, съгласно одитираните годишни финансови отчети.

Изисква се и разрешение за достъп до информация с ниво на класификация „Секретно“ или удостоверение за сигурност, съгласно закона за защита на класифицираната информация.

До участие в конкурса не се допускат офшорни дружества, консорциуми, лица, които са в ликвидация, лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут, и лица, които имат непогасени изискуеми публични задължения към Република България.

Не се допуска участникът, спечелил конкурса, да учреди дружество, специално създадено за сключване на договора за приватизация. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Американски и украински войници започнаха съвместни учения край западноукраинския град…