НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 6 322 538 за рекултивация на старо депо

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0076
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“
Кратко описание: 1) Подготвителни работи – почистване от храсти и дървета на определената зона;
2) В петата на предепонираните отпадъци се изгражда охранителна дига с променлива височина и ширина на билната част 6.10 m;
3) Предепониране и уплътнение на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло V= 225 000 m3.
4) Предепонираните отпадъци ще бъдат уплътнени с коефициент 1,2;
5) Преоткосиране на съществуващите отпадъци с откос 1:3 и 1.25 за стабилност на тялото на депото. Общата площ на преоткосираните отпадъци е 106 800 m2;
6) Полагане на 20 сm запечатващ слой от пръст в уплътнено състояние по откосите, бермите и билото;
7) Изграждане на 9 броя газови кладенци;
8) Бетонови охранителни канавки
9) Дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата.
От външната страна на депото се предвиждат охранителни облицовани трапецовидни канавки с обща дължина L=1686 m.
Прогнозна стойност на поръчката: Стойност, без да се включва ДДС: 6 322 538.72 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 03/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Възложител: Община Стара Загора Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0081…