НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 280 301 лева за улична дъждовна канализация за отводняване

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0012
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора”
Кратко описание: Предвижда се изграждане на канализация за 400 мм от гофриран полипропилен SN8, с дължина 406 метра с начална точка – съществуваща ревизионна шахта в югозападния ъгъл на съществуващ парк „Артилерийски“ до съществуваща канализация 400 мм по бул. „Славянски“.
Прогнозна стойност на поръчката: 280 301.14 без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: Дата: 02/05/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров получи от Спортната асоциация…