НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 15 000 лева за упражняване на строителен надзор

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0081
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ В УПИ III 8710, КВ. 4515, ГР. СТАРА ЗАГОРА“
Кратко описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи от лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:
1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително откриване на строителната площадка, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;
2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;
4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;
5. Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;
6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
7. Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените
Прогнозна стойност на поръчката: Стойност, без да се включва ДДС: 15000 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 30/01/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Управителят на лечебното заведение д-р Кожухаров: Уволнените лекари са имали…