НАЙ-НОВИ:

Община Раднево дава 103529 лева за застрахователни услуги

Възложител: Община Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00662-2020-0004
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие “Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е предоставянето на застрахователни услуги, обезпечаващи необходимостта от застрахователна закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, чрез поемане на риска от настъпване на застрахователни събития. Предмет на застраховане по настоящата обществена поръчка са: сграден фонд на Община Раднево – Публична и частна общинска собственост, язовири, моторни превозни средства на Община Раднево и МПС и специализирани автомобили предоставени за ползване и стопанисване на Общинско предприятие КДПИ.
Настоящата обществена поръчка е разделена на обособени позиции, всяка от които предмет на договор, както следва:
Обособена позиция № 1: “Застраховане на недвижимо имущество на Община Раднево“
Обособена позиция № 2: “Застраховане на служебните МПС, собственост на Община Раднево“
Обособена позиция № 3: “Застраховане на служебните МПС, предоставени за ползване и стопанисване от ОП КДПИ“.
Стойност, без да се включва ДДС: 103529.41 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 10/03/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Почти патриотичен бой в парламента. Павел Шопов от "Атака" ядоса…