НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 93 496 лева за оборудване по проект „Най-доброто за децата – част 2“

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0053
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Най-доброто за децата – част 2“ по процедура BG16RFO001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Кратко описание:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване.
Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане.
Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на домакински електроуреди.
Обособена позиция 4: Доставка на спални комплекти, олекотени завивки, възглавници, одеяла, покривало за легло, хавлии.
Прогнозна стойност на поръчката: 93496.48 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 16/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
От в Университетска болница „Лозенец" излязоха със съобщение по повод…