НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 55 800 лева за вулканизационни инструменти

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0093
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на вулканизационни инструменти
Кратко описание/документация: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на вулканизационни инструменти.
Количество: съгласно спецификация. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 55 800,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Краен срок за подаване: 15 декември 2020 (вторник), 23:59
Дата на отваряне на заявления/оферти: 16 декември 2020 (сряда), 13:00 За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Юлиян Вергов сподели: „Алена е жената в живота ми с…