НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 2 705 000 лева за барабани

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0134
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Наименование: Доставка на барабани за ТМО
Кратко описание: Доставка на барабани за ТМО, изработени по предоставена от Възложителя конструктивна документация. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции:
Обососбена позиция № 1 – Доставка на барабани за ГТЛ
Обососбена позиция № 2 – Доставка на барабани за багери
Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, изготвени от Възложителя. Заявките ще се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”.
Стойност, без да се включва ДДС: 2 705 000.00 Валута: BGN за двете обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 09/12/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево Номер на поръчка…