НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава почти половин милион лева за разпределителна уредба

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0124
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KW
Кратко описание: Доставка чрез покупка на разпределителна уредба средно напрежение за закрит монтаж за задвижваща станция 4х560kW на ГЛТ и резервна комутационна апаратура. Уредбата е изградена от шест комплектни разпределителни уредби от модулен тип. Резервната комутационна апаратура включва вакуумни контактори и прекъсвачи и резервни колички.
Всички изисквания и условия са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие.
Прогнозна стойност: Стойност, без да се включва ДДС: 495 360.00 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие:  Дата: 18/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)
Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Разкрита е връзка между разбитата група на ало измамниците от…