НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 523 665 лева за природен газ

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0080
Начин на възлагане / пазарни консултации: Пряко договаряне
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на природен газ
Кратко описание / документация :
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на природен газ“, разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Доставка на природен газ за нуждите на административната сграда
Обособена позиция № 2 – Доставка на природен газ за нуждите на отдел „Логистика и контрол“
Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ за нуждите на рудник „Трояново-север“
Срок на изпълнение на договорите по всяка обособена позиция: до 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване намаксимално допустимата стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо Максимално допустимата стойност за: обособена позиция №1 е 131 178 лева, без ДДС; обособена позиция №2 е 12 690 лева, без ДДС; обособена позиция №3 е 379 797 лева, без ДДС
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 523 665,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 05 ное 2020 (чет), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Пенсиите на бивши военни и полицаи, които са се възползвали…