НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 480 000 лева за лепило

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0135
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Наименование: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“
Кратко описание: Доставка чрез покупка на лепило за студена вулканизация и втвърдител за лепило. Доставката на лепилото се извършва по заявка на Възложителя, като допълнително се посочва количеството и вида на опаковката. Срок за изпълнение на заявка: до 3(три) месеца от датата на получаване на заявката.
Пълното описание и количеството/обема и условията на изпълнение са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 18/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
След двучасов двубой в зала "Иван Вазов", женският тим на…