НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 1 800 000 за ремонт на товарни вагони

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0119
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Ремонт на товарни вагони
Кратко описание: Извършване на планова поддръжка (среден ремонт) на товарни вагони тип “Fals” – седловиден, серия 665 от лице отговорно за поддръжка, включваща функция по извършване на поддържането, която отговаря за осъществяване на необходимото техническо поддържане на превозното средство, включително документацията свързана с техническото обслужване.
Обем на дейностите:
За срока на договора Възложителят планира извършването на среден ремонт на 60 броя вагони тип “Fals” – седловиден, серия 665, разпределени както следва: рудник “Трояново-1”, с. Трояново – 30 броя, рудник “Трояново-север”, с. Ковачево – 30 броя. Вагоните, подлежащи на среден ремонт и техните номера са съгласно таблица №5 от Техническата спецификация на поръчката – Списък на вагоните за извършване на планова поддръжка (среден ремонт).
Стойност, без да се включва ДДС: 1 800 000 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 08/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Маскиран апаш преби две жени заради 40 лева и избяга.…