НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 1 788 000 за доставка на гуми

Възложител: Мини Марица изток ЕАД, гр. Раднево
Номер на поръчка в АОП: 00265-2019-0120
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Доставка на гуми
Кратко описание: Доставка чрез покупка на гуми по 2 (две) обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиции №1: Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите.
Количество: поръчката включва 103 вида гуми по спецификация.
2. Обособена позиции №2: Доставка на автомобилни гуми за леки автомобили и приемане на излезли от употреба гуми, с размер на джантата 14″, 15″ и 16″.
Количество: поръчката включва 34 вида гуми по спецификация.
Всички изисквания и условия са подробно описани в техническите спецификации и документацията за участие.
Стойност, без да се включва ДДС: 1 788 000 Валута: BGN
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 14/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Тази вечер в епизода на турската теленовела "Сълзи от рая"…