НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 20 000 лева за идеен проект

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0061
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК
Наименование: Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала
Кратко описание: Цели се създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда, с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор. Интегриране на залата с парка и околното застрояване – като обем, градоустройствено решение и вписване на сградата в денивелацията на терена. Ориентация към важни комуникационни и ландшафти елементи на средата. Създаване на комплексна среда за спорт, отдих и развлечения.
В многофункционалната спортна зала ще се провеждат:
– Състезания от различни спортове, в съответствие с изискванията на международните федерации, с адаптивност на трибуните и цялостната конфигурация на залата;
– Концерти, конференции, изложения, изложби и други културни мероприятия;
– Бизнес зона – конферентен блок, хранене и развлечения, рекреация;
Критерии, прилагани при оценяването на проектите:
Оценка по показател КП „Устройствена концепция и идейното решение- ОУКИР“, с максимален брой точки 90
Оценка по Показател ПЦ „Прогнозна стойност за реализация на инвестиционния проект“ с максимален брой 10 т.
Комплексната оценка се изчислява по формулата: КО = КП + ПЦ.
Максималният брой точки на Комплексната оценка КО е 100 т.
Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т:2
I място – парична награда в размер на: 20 000 лв.;
II- ро – 10 000 лв.;
III- то – 5000 лв.
Наградният фонд се изплаща на класираните на първите три места участници не по-късно от 30 дни след приключване на журирането на конкурса и след влизане в сила на решението на възложителя.
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 17/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм)

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Тази вечер в епизода на турската драма "Завинаги" прислужницата Баде…