НАЙ-НОВИ:

Данъчно-осигурителен календар – 24 юли до 6 август

Данъчно-осигурителен календар – 24.07.2016 – 30.07.2016

 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юни 2016 г .
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.
  25 юли 2016
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през м есец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигур яване: за лицата в неплатен отпуск през месец юни 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистриран ите земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получа ват възнаграждения за извършвана дейност за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигу ряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец юни 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец май 2016 г., които са начислени и ли изплатени след 25 юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди май 2016 г., които са начислени или изплатени през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22, от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 май 2016 г. и месец юни 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юни 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражнява ната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец юни 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
  25 юли 2016
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юни 2016 г. задължителни осигурителни внос ки.
  25 юли 2016
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец юни 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец юни 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец юни 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
  25 юли 2016
 • Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължим ите месечни осигурителни вноски за месец юни 2016 г.
  25 юли 2016
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.
  25 юли 2016
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през предходен месец, ако пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25-о число на текущия месец.
  25 юли 2016

Данъчно-осигурителен календар – 31.07.2016 – 06.08.2016

 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през вто рото тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 1 август 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 1 август 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Подаване на декларация-опис по образец от Общините за упражняване правото по § 15г от преходните и з аключителните разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. – за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 1 декември 2013 г.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)
 • Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
  31 юли 2016
  (Първият работен ден след 31 юли 2016г. е 1 август 2016г.)

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Шокиращ клип на очевидно слабо грамотни субекти, които са нападнали…