НАЙ-НОВИ:

Биологичното разнообразие в Стара Загора

Територията на Област Стара Загора попада в Среднобългарския биогеографски район – подрайон Горнотракийската  низина, отличаваща се предимно с равнинен характер, интензивно земеделие и значителна урбанизация.

[ad id=”225664″]

Характерни горски съобщества са ксеротермните гори от цер, благун и космат дъб. Понастоящем доминират тревни, храстови и агроценози, като съставът им е разнообразен.

Единственото известно за науката находище на защитен от Закона за биологичното разнообразие растителен вид е това в местността “Карасиврия”, северно от гр. Стара Загора на Звъниколистен тъжник (Spiraea hipericifolia). Видът е включен и в Червената книга на Република България.
Фауната в района е съставена от европейски, европосибирски и холопалеарктични видове. Степента на срещане на редки видове и ендемизма са най-силно изразени при безгръбначните.

[ad id=”263680″] Сравнително добри са дивечовите запасите на заек, сърна, благороден елен и дива свиня. Значителни са възможностите за увеличаване запасите на колхидския фазан и яребицата.

България е една от страните в Европа, наред с Испания и Италия, с най-богато биологично разнообразие. У нас са установени 3 900 вида висши растения, 29 000 безгръбначни животни от които само насекомите са 20 900 вида. България се обитава от около 760 вида гръбначни животни. Гъбите и гъбоподобните наброяват 4 900 вида. Българската флора и фауна е уникална и с това, че около 800 вида животни и 190 вида висши растения са ендемити, т.е. срещат се само в България. В нашата страна са установени около 600 вида растения и животни нови за науката. В проучените 715 вида пещери  са установени окол 700 вида пещерни животни. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
 Свинска глава с оскърбителни надписи е хвърлена в една от приемните на…