НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 92 000 лева за пощенски и куриерски услуги

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0053
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Стара Загора“ и Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора“
Кратко описание:
Обществената поръчка включва две обособени позиции.
Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Стара Загора“
Предмет на обособената позиция е извършване на услуги по приемане, пренасяне и доставка чрез пощенската мрежа на непрепоръчени и препоръчени пощенски пратки подавани от поделенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както и услуги, включени в неуниверсалните пощенски услуги по чл. 38, т. 1 и т. 2 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу заплащане
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора“
Предмет на обособената позиция включва приемане, превозване, доставяне, връчване, а при поискване от Възложителя и осведомяване за движението на куриерските пратки.
Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 92 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 04 януари 2021 (понеделник), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
При специализирана полицейска операция в Казанлък и района, са заловени…