НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 72475 лева за специализиран ученически превоз

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0062
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Наименование: „Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ“.
Кратко описание: „Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и ученици по проект „Равен шанс за децата и учениците – Община Стара Загора“, Национална програма ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРАГАЦИЯ“. Предметът на настоящата поръчка е Извършване на специализиран ученически превоз на деца в задължително предучилищно образование и за ученици на територията на гр. Стара Загора за учебната 2019/2020 г., съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Специализираният превоз на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.
Броят деца и класове, които следва да се превозват по съответните маршрути са както следва:
Маршрут 1 – от кв. „Лозенец“ до НУ „Зора.
– ПГ – 13 деца;
– I – III клас – 16 ученика;
– IV – VI клас – 9 ученика;
Общо 38 деца и ученици.
Маршрут 2 – от кв. „Лозенец“ до СУ „Христо Ботев“
– ПГ – 5 деца;
– I – III клас – 45 ученика;
– IV – VI клас – 23 ученика;
Общо 73 деца и ученици.
Маршрут 3 – от кв. „Лозенец“ до I ОУ „Георги Бакалов“
– ПГ – 7 деца;
– I – III клас – 15 ученика;
– IV – VI клас – 11 ученика;
– VII клас – 1 ученик.
Общо 34 деца и ученици
Прогнозна обща стойност: Стойност, без да се включва ДДС: 72475 Валута: BGN

Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 12/12/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм)

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров получи приз в категория…