НАЙ-НОВИ:

5 ще бъдат заместник кметовете в Стара Загора

На 19.02.2019 г. ще бъде последната сесията на Общинския съвет в Стара Загора за тази година. На нея старейшините ще гласуват предложение, внесено от кмета Живко Тодоров, за промени в структурата на Общинската администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2020.

Живко Тодоров предлага структурата за мандат 2019 – 2023 година на Общинска
администрация Стара Загора и дейностите към нея както следва:

1. Увеличен е броят на заместник кметовете от 4 на 5, като са определени и
новите им функции. Големият обем и разнородна дейност във функциите на Общинска
администрация и необходимостта от осъществяване на пряк контрол от страна на
ръководството на Община Стара Загора по отношение на дейностите, обуслови
формирането на още един ресор на Заместник кмет на общината.

 Заместник кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции”
 Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска политика и спортни
дейности”
 Заместник кмет „Транспорт, чистота и екология“
 Заместник кмет „Култура, туризъм и младежки дейности”
 Заместник кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности”

Всеки един от заместник кметовете, съобразно определените им функции, се свързва
с подчинените им вътрешни структури в Общинската администрация.

Направени са вътрешни преструктурирания на отдели и дирекции както
функционално, така и числово – а именно:

2. Закрива се Дирекция „Административно – правно обслужване“ и се обособяват
самостоятелни отдели: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“,
„Административно и информационно обслужване“, „Административно
стопански дейности“.

3. В Дирекция „Гражданско състояние“ се намалява числеността с 1 щ.бр.

4. Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ се закрива.

5. Създава се Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел
„Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“

6. Не са структурирани или са с променени функции и численост, следните
отдели:

 Отдел „Инвестиции и управление на проекти” от Дирекция „Строителство и
инвестиции“ се закрива.
 Отдел „Устройство на територията“ преминава в Дирекция „Строителство и
инвестиции“ и се увеличава числеността на същия със седем щатни бройки;
 Отдел „Стопанска политика“ от Дирекция „Общинска собственост и
стопанска политика“ се закрива.
 Отдел „Туризъм и спортни дейности“ се закрива и се обособяват: Отдел
„Спортни дейности“ и Отдел „Туризъм и младежки дейности“.
 Отдел „Екология“ се обособява в Отдел „Екология и гори“ с численост 9
щ.бр.
 В Отдел „Регистрация на общинска собственост“ се намалява числеността с 1
щ.бр.

7. Увеличава се числеността на: Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ с 4
щ.бр., Звено „Гробищен парк“ с 2 щ.бр., Звено „Градска мобилност“ с 1 щ.бр.,
Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ с 2 щ.бр.

8. Намалява се числеността на: Звено „Чистота“ с 14 щ.бр., Звено „Общински
пазари“ с 4 щ.бр., Звено „Общинска охрана“ с 6 щ.бр.

9. Закрива се звено „Наеми и рекламна дейност“ и се създава Звено „Управление
на общинската собственост и разрешителен режим“ с 13 щ.бр.

На този фон, се казва в предложението на кмета, така предложената структура ще бъде по-ефективна в процеса на управление на административните процеси. В нея частично са намалени йерархическите връзки на подчиненост. По-пряко се стига до висшето
ръководство, тъй като отделни отдели са организирани и като самостоятелни структурни
звена, без да се включват в състава на дирекции.

Общата численост на Общинска администрация се запазва на 359 щатни бройки, а на
местните бюджетни дейности се намаляват с 10 щ.бр.

Към настоящия момент, поради недостиг на средства само от държавната
издръжка, се дофинансират допълнително 81 щ.бр. със средства от собствените приходи
на Общината.

В предложението е записано още разпределението на финансирането на 359-те щ.бр. да се
разпредели, както следва: 278 щатни бройки от общата структура да се финансират като
делегирана от държавата дейност и 81 щатни бройки да се дофинансира от собствени
приходи, включително и да се ползват преходни остатъци от минали години. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Най-малко 100 тона пилешко месо със салмонела, пристигнало от Полша,…