НАЙ-НОВИ:

Ей И Ес – 3С Марица Изток I дава 1 120 000 лева за ремонт и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации

Възложител: Ей И Ес – 3С Марица Изток I ЕООД – Гълъбово
Номер на поръчка в АОП: 05242-2019-0012
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: ДА (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: Ремонт и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации
Кратко описание: Предмет на поръчката е ремонт и поддръжка на електроинсталации и електросъоръжения на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 48
Прогнозна стойност на поръчката: 1 120 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 01/04/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 23:59 (чч:мм) Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
На 08.03.2019 г., около 06.15 ч., в гр. Стара Загора,…