НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 3 042 451 лева за строително-монтажни работи

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0050
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Строителство
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции”
Кратко описание:
Обособена позиция 1:

„Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8204 – о.т. 8182 и част от ул. „Христо Ботев“ с о.т. 1359 – о.т. 4631“ – ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, по смисъла на чл. 137, от ЗУТ и чл.6 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.
„Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“- ЕТАПНО.

III ЕТАП: „Изграждане на армонасипна стена и паркинг в северната част на УПИ III- 8710, кв. 4515“- ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, по смисъла на чл. 137 от ЗУТ и чл.8 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.
Предвижда изпълнението на строително-монтажни работи по разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8204 – о.т. 8182, част от ул. „Христо Ботев“ с о.т. 1359 – о.т. 4631 и изграждане на паркинг и армонасипна стена в северната част на УПИ III – 8710, кв. 4515.
Улица “Капитан Петко войвода” и прилежащия паркинг са две транспортни комуникации, които обслужват “Руския пазар” и създават удобство за обслужване на граждани. Те са неразделни при експлоатацията на пазара. Паркингът, велоалеята и улицата са обвързани в нивелетно отношение и технологията на изпълнението им предполага създаване на необходимата последователност в организацията при изпълнение на предвидените СМР. Предвид изложеното разделянето на двата обекта в отделни обособени позиции е нецелесъобразно.

Обособена позиция 2:
„Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8182- о.т. 8192 и улица с о.т. 4541- о.т. 8182“ – ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, по смисъла на чл. 137 от ЗУТ и чл.6 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.
Предвижда се изпълнението на строително-монтажни работи по разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8182- о.т. 8192 и улица с о.т. 4541- о.т. 8182“
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 3 042 451,30
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 22 декември 2020 (вторник), 23:59
Информация за участници в поръчката:
1. „Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8204- о.т.8182 и част от улица „Христо Ботев“ с о.т. 1359- о.т. 4631“ • „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“- ЕТАПНО. III ЕТАП: „Изграждане на армонасипна стена и паркинг в северната част на УПИ III- 8710, кв. 4515“
2. „Разширение на ул. „Капитан Петко войвода“ с о.т. 8182- о.т. 8192 и улица с о.т. 4541- о.т. 8182“

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание…