НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 250 000 лева за почистване на дъждоприемни шахти

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2019-0050
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Наименование: „Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации”
Кратко описание: „Поддържане и почистване на дъждоприемни шахти, линейни отводнители и битови площадни канализации”. Целта на настоящата процедура е Възложителя да избере изпълнител за осъществяване на дейностите предмет на обществената поръчката, притежаващ професионална квалификация и практически опит в областта на поддържане на дъждовната канализация.

2. При изпълнение на поръчката следва да се извърши:

2.1. Почистване и продухване на дъждоприемна шахта във вертикално отношение до включване в уличната канализация, включително и разходите за отваряне и затваряне на капаци или решетки, за товарене, и др. на територията на гр. Стара Загора

image0 (9K)

2.2. Почистване (продухване) на битова площадкова канализация до ф300 (вкл) мм, вкл. и разходите за отваряне и затваряне на капаци или решетки, за товарене, извозване и депониране на отпадъците от дейността до сметището или до приемна шахта от канализационната система определена за изхвърляне на води от битови канализации, както и всички други необходими операции
Прогнозна стойност на поръчката: 250000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: Дата: 08/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Гoлям гoрcки пoжaр бушувa oкoлo гръцкия курoртен град Лутрaки, нa…