НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток дава 172 050 лева за доставка на крайни изключватели

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0002
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на резервни части – крайни изключватели за механизмите на задвижванията
Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на резервни части – крайни изключватели за механизмите на задвижванията съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в техническата спецификация и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 172 050,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 10 февруари 2021 (сряда), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
21 процента от българските учители са заявили желание да се…