НАЙ-НОВИ:

Програми за безработни към Бюрото по труда в Стара Загора

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец януари в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9182 безработни и равнището на безработица е 6,2 процента, с 2,0 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 305 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 процента, а с най-високо – община Николаево – 51,0 процента.

По програми за заетост и обучение през месец януари са обявени 9 работни места, всички по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 279, жените – 166, младежите – 54, продължително безработните – 22, безработните с намалена работоспособност – 7.

Субсидираната заетост е важен инструмент за осигуряване на заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда, които много трудно се реализират на първичния пазар. В резултат на провежданата активна политика, намалява средномесечният брой на регистрираните безработни в почти всички групи в неравностойно положение. По програми за обучение и заетост през месец януари работят 58 безработни.

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” се реализира с цел предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чрез осигуряване на заетост за безработни с качества и опит като лични асистенти. В отчетния месец по програмата не работят безработни.

Съществуват и други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и те успешно се изпълняват:

За да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж от младежи, завършили висше образование и да се улесни прехода между образование и заетост, се реализира програма „Старт на кариерата”. Приключиха интервютата с номинираните кандидати. Публикуван е списък на младежите, класирани за работни места в централните ведомства, областните и общински администрации. Връчени са насочващите писма на класираните на първо място кандидати.

Програма „Мелпомена” осигурява заетост на безработни със специфични умения и опит в театралното и оперното изкуство. През месец януари по програмата не работят безработни.

image1 (9K)

Не отслабва интересът на работодателите към Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Две са причините за неотслабващия им интерес: увеличаващ се брой на регистрираните безработни с трайни увреждания и финансиране на разкритите работните места със средства от държавния бюджет за срок от 24 месеца. През месец януари по програмата работят 18 безработни с трайно намалена работоспособност.

По национална програма „Активиране на неактивни лица” 8 неактивни лица са се регистрирали през отчетния месец като безработни.

Национална програма „Помощ за пенсиониране” е предназначена за безработни, на които не достигат до 24 месеца възраст за придобиване право на пенсия. През януари по програмата работят 5 безработни.

Основна цел на Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица е повишаване пригодността за заетост на продължително безработните, чрез включването им в обучения за професионална квалификация и субсидирана заетост. В отчетния месец по програмата работят 17 безработни.

Регионалната програма осигурява заетост до 6 месеца на безработни в дейности по почистване, поддържане и озеленяване на паркове, зелени площи, площади, гробищни паркове. През месец януари по програмата работят 13 безработни.

По мерки за заетост в отчетния месец работят 24 безработни. Насърчителните мерки за заетост са насочени към работодатели, които разкриват работни места и наемат на тях безработни от застрашените целеви групи на пазара на труда. Застрашените целеви групи на пазара са: младежи до 29 години; работодатели на малки фирми, които първи пет работни места; самотни родители или осиновители на деца до 5 години; безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни хора.

Реализация на схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

1. Схема BGО5М90PO01-1.2014.001 – проект „Младежка заетост” осигурява възможност на работодателите да наемат младежи в две направления: стажуване и обучение по време на работа. Проектът стартира през месец септември 2014 година. Подадените заявки от работодатели са 236. Заявените работни места – 783, а включените в заетост безработни младежи – 166.
2. Схема BGО5М90PO01-1-005-0001 проект „Обучения и заетост за младите хора” се реализира с цел обучение с ваучери и включване на безработни младежи до 29 годишна възраст в заетост. За директна заетост заявките от работодатели са 9, разкритите работни места – 55, а включените в заетост безработни младежи – 38.

3. Схема BGО5М90PO01-1.010 проект „Обучения и заетост” се реализира с цел обучение и включване в заетост на продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, безработни на възраст над 54 години. Подадените заявки от работодатели са 13, заявените работни места – 41, а започналите работа са – 40. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Началникът на отдел "Сигурност" в АЕЦ "Козлодуй" Пешко Караджов предизвика…