НАЙ-НОВИ:

Полезна информация за безработните

Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора изнесе данни за намаляване на безработицата в област Стара Загора за месец октомври 2016 г., като най-голям процент безработни са регистрирани в община Николаево, а най-нисък – в община Стара Загора.

1. Безработица – състояние, равнище и динамика

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец октомври в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 8993 безработни и равнището на безработица е 6,1 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 348 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 на сто, а с най-високо – община Николаево 50,0%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец октомври също намаляват. Общият им брой достигна 2831. Равнището на безработица е 3,6 на сто и намалява спрямо предходния септември с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 53 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора – регистрирани безработни 2782, равнище на безработица – 3,6 на сто; община Опан – регистрирани безработни 49, равнище на безработица – 7,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1645 (58,1 на сто). Сравнението с предходния септември показва намаление с 1,4 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 45,2 на сто през октомври, 44,8 на сто предходния септември. Нарастват безработните в младежка възраст (264 през месец октомври, 250 предходния септември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 198, тоест 75,0 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1495, с 1,8 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през септември. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1072 в отчетния месец, 1106 през месец септември.

С 1,8 на сто намаляват новорегистрираните безработни (481 през месец октомври, 490 предходния септември), като 290 (60,3 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 199, индустрия – 114 и търговия – 77.

2. Динамика и структура на заетостта

В отчетния месец са обявени 382 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 363, с 21,4 на сто по-малко от заявените предходния септември. Частният сектор е заявил 233 места – 64,2 на сто от местата. Делът му нараства от 58,9 на сто през септември до 64,2 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец октомври 249 – 65,2 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през месец октомври са обявени 19 работни места, 13 по регионалната програма, 5 по програма Красива България” и 1 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 392, жените – 241, младежите – 61, продължително безработните – 44, безработните с намалена работоспособност – 8.

3. Изпълнение на активната политика по заетостта

Активната политика оказва влияние върху състоянието на пазара на труда и ограничава безработицата. Субсидираната заетост е важен инструмент за осигуряване на заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда, които много трудно се реализират на първичния пазар. В резултат на провежданата активна политика, намалява средномесечният брой на регистрираните безработни в почти всички групи в неравностойно положение.

По програми за обучение и заетост през месец октомври работят 114 безработни.

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” се реализира с цел предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чрез осигуряване на заетост за безработни с качества и опит като лични асистенти. В отчетния месец по програмата работят 25 безработни.

Съществуват и други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и те успешно се изпълняват:

За да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж от младежи, завършили висше образование и да се улесни прехода между образование и заетост, се реализира програма „Старт на кариерата”. С осигурена заетост по програмата в отчетния месец са 18 безработни младежи.

Програма „Мелпомена” осигурява заетост на безработни със специфични умения и опит в театралното и оперното изкуство. През месец октомври по програмата работят 10 безработни.

Не отслабва интересът на работодателите към Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Две са причините за неотслабващия им интерес: увеличаващ се брой на регистрираните безработни с трайни увреждания и финансиране със средства от държавния бюджет на разкритите за срок от 24 месеца работни места. През месец октомври по програмата работят 17 безработни с трайно намалена работоспособност.

По национална програма „Активиране на неактивни лица” в дирекцията работят един психолог, 1 мениджър на случай, 1 младежки и 2 ромски медиатори. В резултат от реализацията на дейностите по програмата, 13 неактивни лица са се регистрирали през отчетния месец като безработни.

Национална програма „Помощ за пенсиониране” е предназначена за безработни, на които не достигат до 24 месеца възраст за придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване. Благодарение на облекчените процедури по програмата вече работят 4 безработни.

Основна цел на Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица е повишаване пригодността за заетост на продължително безработните, чрез включването им в обучения за професионална квалификация и субсидирана заетост. В отчетния месец по програмата работят 6 безработни.

Регионалната програма осигурява заетост до 6 месеца на безработни в дейности по почистване, поддържане и озеленяване на паркове, зелени площи, площади, гробищни паркове. През месец октомври по програмата започнаха работа 13 безработни.

Програма „Красива България” цели подобряване на обществената среда в населените места. В съответствие с одобрените обекти през 2016 година, се осъществява основен ремонт на детска ясла №8. На обекта работят 8 безработни с професионален опит в строителството на сгради. За осигуряване на достъпна среда в Дневен център за хора с увреждания в кв. „Три чучура – юг” са наети 4 безработни със строителни умения.

По мерки за заетост в отчетния месец работят 4 безработни. Насърчителните мерки за заетост са насочени към работодатели, които разкриват работни места и наемат на тях безработни от застрашените целеви групи на пазара на труда.

• по чл.47, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта 2 безработни са сключили договори за започване на самостоятелна стопанска дейност в областта на услугите.

чл.55а от Закона за насърчаване на заетостта е за безработни над 50 годишна възраст. В отчетния месец по мярката работят 2 безработни.

• чл.55в от Закона за насърчаване на заетостта е за продължително безработни лица. В отчетния месец по мярката работят 2 безработни.

4. Реализация на схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

1. Схема BGО5М90PO01-1.2014.001 проект „Младежка заетост” осигурява възможност на работодателите да наемат младежи в две направления: стажуване и обучение по време на работа. Проектът стартира през месец септември 2014 година. Подадените заявки от работодатели са 236. Заявените работни места – 783, а включените в заетост безработни младежи – 156.

2. Схема BGО5М90PO01-1-005-0001 проект „Обучения и заетост за младите хора” се реализира с цел обучение с ваучери и включване на безработни младежи до 29 годишна възраст в заетост. За директна заетост заявките от работодатели са 9, разкритите работни места – 55, а включените в заетост безработни младежи – 38.

3. Схема BGО5М90PO01-1.010 проект „Обучения и заетост” се реализира с цел обучение и включване в заетост на продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, безработни на възраст над 54 години. Подадените заявки от работодатели са 10, заявените работни места – 33, а включените в заетост – 31.

За повече информация се обърнете към Бюрото по труда на адрес: Стара Загора пк.6000 /ул.Стефан Караджа №8

тел:042 / 697 598.факс:042/ 604 101.email:btstzag@gmail.com Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Аутопсията на два мъртви делфина от вида "муткур" и "обикновен делфин",…