НАЙ-НОВИ:

Община Раднево дава 199 773 лева за обедно хранене за учениците

Възложител: Община Раднево
Наименование: Приготвяне и доставка на обедно хранене за учениците от I до VII клас в средищните училища в Община Раднево
Кратко описание: Изпълнението на поръчката включва ежедневно приготвяне и доставка на топла и охладена – пакетирана храна за обяд /основно ястие и десерт/ в учебно време на учениците от І до VІІ клас от средищните училища в община Раднево. Количеството на приготвената храна се определя съобразно присъствените дни в учебно време на учениците от съответните училища, за които е предназначена. Количеството обхваща ежедневната нужда на училищата от приготвяне на храна за учениците в учебно време.
Прогнозния брой хранения на ден е 604 броя деца. Прогнозния брой дни, в които ще се извършва доставката е 175 учебни дни.
Храната се изготвя, съгласно Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ
Адрес на профила на купувача: ВИЖТЕ ТУК:
Прогнозна стойност без ДДС: 199 773.00 лв.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 11/03/2019 (дд/мм/гггг) Час: 17:00 (чч:мм) Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
Да бъдат увеличени средствата от европейските фондове за България и…