НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток застрахова работниците и служителите си за 91 000 лева

Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0046
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание
Наименование: Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“, регламентирана в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
Кратко описание: Предмет на поръчката е застраховането на работниците и служителите на “Мини Марица Изток” ЕАД със застраховка „Трудова злополука”, регламентирана с Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. Рискове, които трябва да покрива застрахователният договор:
1. Смърт на застрахованите лица вследствие на трудова злополука;
2. Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
3. Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука;
Посочените рискове се отнасят за целия персонал, от всички рискови класове. Персонал на възложителя към 31.01.2020 г.: 7304 човека. Подробно описание на техническите изисквания и условия са посочени в техническата спецификация и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 91 036,10
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01 окт 2020 (четвъртък), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Във връзка с откриването на новата 2020/2021 учебна година, Регионална…