НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток дава 36 154 800 лева за отпечатване и доставка на ваучери за храна

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД, гр. Раднево
Наименование: Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на „Мини Марица-изток“ ЕАД
Кратко описание: Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на „Мини Марица-изток“ ЕАД, съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация на поръчката към документацията за участие.
Предмет на поръчката е предоставяне на ваучери за храна и ваучери за тонизиращи напитки по Наредба 11/21.12.2005 г. на МЗ, при спазване на чл. 285 от КТ и по чл.209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ за нуждите на „Мини Марица изток” ЕАД.
Предоставянето включва отпечатване и доставка на ваучерите.
Адрес на профила на купувача: ВИЖТЕ ТУК:
Прогнозна стойност без ДДС: 36 154 800 лв.
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 11/03/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм) Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
На безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800…