НАЙ-НОВИ:

КПКОНПИ: При 738 души във властта има несъответствие в имотните им декларации

КПКОНПИ е извършила проверка на декларациите за имущество и интереси, подадени през 2018 година, на 5 116 задължени лица, с ежегодна декларация; 3 568 задължени лица, с встъпителна декларация за имущество и интереси; 400 задължени лица, с финална декларация за имущество и интереси, съобщават от пресцентъра на комисията.

Проверката на имуществените декларации обхваща и техните съпруг/а, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца.

Проверени са лица, заемащи високи държавни длъжности: министри; народни представители; кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурите и сключване на договорите; ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейските фондове и програми; началници на митнически пунктове; директори на държавни горски и ловни стопанства; председатели и заместник – председатели на държавни агенции и комисии и други.

От КПКОНПИ подчертават, че проверката е разкрила несъответствия при декларациите на хора от всички изброени по-горе длъжности.

При 738 души проверката е разкрила пропуски. Докладите съдържат данни за недекларирани притежавани и придобити:

– дялови участия;
– доходи от трудови правоотношения;
– парични средства по банкови влогове и банкови сметки;
– дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро; 
– притежавани имоти;
– участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.

Комисията е изискала от въпросните лица да подадат нови декларации, които да включват всичко.

В резултат, на което:

– 637 задължени лица са подали коригираща декларация;
– 98 задължени лица не са подали коригираща декларация;
– 35 задължени лица са подали коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието;
– 3 задължени лица са подали непълна коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието.

Комисията ще предаде на НАП документите от проверката си за лицата, които не са изпратили коригиращи декларации в посочения 14-дневен срок и чиито несъответствия са в размер на повече от 5 хиляди лева.

Съгласно чл. 46, ал. 4 при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 20 000 лв., Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Днес настъпва затопляне, максималните температури ще са между 21° и…