НАЙ-НОВИ:

Деца в риск откриват силните си страни с помощта на специалисти

Деца в риск откриват силните си страни и планират по-добър живот с помощта на специалисти

Вече трети месец, около 100 деца и младежи, които са настанени и живеят в услуги от семеен тип, променят своето ежедневие и бъдеще подкрепени от обучени специалисти.

Всичко това се случва с деца и младежи, обхванати в дейности по Проект „Ключ към бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Договор № BG05M9OP001-2.009-0055-С01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се изпълнява от Институт по социални дейности и практики и с подкрепата на Община Шумен, община Стара Загора и Столична община. Периодът на изпълнение на проекта е 24 месеца и ще продължи до 30.06.2020 г.
Общата цел е насърчаване и развитие на мерки за социално включване на деца и младежи в риск, настанени в резидентни услуги, като в дейностите са включени децата и младежите от 10 Центъра за настаняване от семеен тип и 1 Кризисен център.
Социална услуга от резидентен тип ЦНСТ преодоставя среда близка до семейната за деца в риск, когато всички други възможности като настаняване при близки или в приемно семейство по различни причини са невъзможни и нереализирани. Така, там попадат деца, чийто живот и развитие са поставени във висок риск.
Звездица Ковачева, ръководител на проекта обясни, че децата са уязвими, защото живеят извън семейство, имат комплексни проблеми, свързани с трудното им минало, болезнени раздели от най-ранна възраст, неглижиране и отхвърляне в семейството, неприемане от общността, насилие, трафик и други.
Екипи от експерти на организацията осъществяват групови и индивидуални срещи с децата от всяка услуга два пъти седмично, работейки по различни теми като лична история, собствен житейски проект, арттерапия, социални умения, рискове и други.
Екип от експерти на Институт по социални дейности и практики предложи цялостен подход за посрещане на тези комплексни потребности, а именно – дългосрочна и интензивна работа с децата.
Програмите са създадени, за да подпомогнат осмислянето на собствената житейска история, разбиране и приемане на трудностите, подобряване на емоционалното състояние, идентифициране на силните страни, развитие на принадлежност към семейството и общността, намиране на смисъл и перспективи.
Наред с това програмите подкрепят образователното развитие на децата и младежите, подобряват уменията им за общуване, себепредставяне, уменията за решаване на проблеми, развиват самостоятелността и дават умения за по-успешно представяне на интервюта за работа. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Загиналият край старозагорското село Ракитница вчера 24-годишен млад мъж от…